DOMINO


Žiacky parlament v Nitre šk. r. 2017/2018

stretnutie členov žiackeho parlamentu v šk. roku 2017/2018 je  vo štvrtok od 15,00 hod. v hlavnej budove CVČ. 

  • Koordinátorka ŽP v Nitre je Mgr. Adela Maškinová.
  • Pravidelné stretnutia sú v CVČ  každý štvrtok o 15.00 hod. počas školského roku. Členovia pracujú podľa svojho plánu práce a snažia sa rešpektovať Organizačný poriadok Žiackeho parlamentu v Nitre, čo potvrdili slávnostným sľubom.

Žiacky parlament je dobrovoľná skupina mladých ľudí, ktorá sa pravideľne stretáva, prezentuje a ralizuje vlastné nápady pod odborným vedením koordinátorky.

Zmysluplne využíva voľný čas žiakov, aby rozšírila ich všeobecný rozhľad, poskytla zábavu a prispela k ich osobnostnému rastu prostredníctvom akcií v oblasti kultúry, športu, umenia, charity, ...

 FOTOGALÉRIA

Aktivity žiackeho parlamentu šk.r. 2017/2018

 

Plán stretnutí ŽP:

25.01.2018

22.02.2018

27.02.2018-druhá téma vzdelávacieho programu -UKF Nitra, Slančíkovej 1, Nitra

22.03.2018

05.04.2018

19.04.2018

17.04.2018 o 11,00 hod.-tretia téma vzdelávacieho programu-UKF Nitra, Slančíkovej 1, Nitra 

03.05.2018 

17.05.2018
23.alebo 24. mája-návšteva Múzea holokaustu v Seredi
01.06.2018-organizovanie podujatia MDD pre rómske deti
 
September: 

 

 

 

 

 

 

 

Prvé stretnutie členov školských rád zo ZŠ mesta Nitra bolo zvolané na 19. októbra 2017. Stretnutia sa zúčastnilo 19 žiakov z ôsmich škôl. Niektorí prítomní sa poznali z minulého školského roku, ktorí sa zoznámili s novými budúcimi adeptami. Na prvom stretnutí sme viedli dialógy na tému ako fungujú žiacke školské rady v školách a samozrejme aj ako funguje a akú činnosť vyvíja Žiacky parlament v Nitre. Ďalšieho stretnutia sa zúčastnilo 8 členov a dvaja sa ospravedlnili.
Obsahom schôdzky bola príprava plánu činnosti na 1. polrok školského roka a novinkou bolo predloženie návrhu celoročného projektu "Vzdelávacieho programu pre členov žiackych školských rád", ktorý vznikol v spolupráci s UKF Nitra-katedrou politológie. Vyvrcholením projektu bude i návšteva Osvienčimu. Na budúcom zasadnutí už budeme pripravovať program ku Dňu študentstva a Mikuláša pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 
Október, november:
Október a november mal pracovný charakter. Príprava a zabezpečenie účasti na "Šaráde", ktorú organizuje CVČ Domino už skoro tri desiatky rokov  a je venovaná Dňu študentstva. Ako sa zapojiť a čo pripraviť okrem kultúrneho programu? Navrhovali sme humorné a nápadité disciplíny pre súťažné dvojice a zaumienili sme si zapojiť sa priamo do podujatia. Utvorili sme si súťažnú dvojicu za žiacky parlament. Reprezentovali nás dve dievčatá zo ZŠ Topoľová. Obstáli-získali pekné tretie miesto-24.11.2017.
Druhým podujatím 28.11.2017 sme sa zapojili do "Vzdelávacieho programu pre členov žiackych školských rád" ktorý vznikol v spolupráci s UKF Nitra-katedrou politológie. Prvou témou-začiatok realizácie projektu-Deň boja za slobodu a demokraciu-účasť 21 žiakov ŽŠR.
Štát a právo, funkcie, formy, zložky štátu-demokratické a nedemokratické formy vlády, princípy demokracie. Právny systém Slovenskej republiky, Ústava SR, ústavný súd.
Činnosť MZ v Nitre, práca a úlohy poslanca. Základná úloha obce pri výkone samosprávy a starostlivosť o všeobecný rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov. Postavenie primátora, viceprimátorov a MZ. Doktoranti katedry politológie, ktorí podujatie pripravili a viedli za odborného dohľadu PhDr.  Márii Kočnerovej, PhD. (mimochodom bolo ich 25) sa dokonale pripravili. Na záver jednou vetou povedali: " Boli sme radi, že sme mohli prispieť k vzdelávaniu našich budúcich potencionálnych študentov a dúfame, že sa Vám to páčilo rovnako ako nám".
 
 
 
December:
Mikuláš, sviatok obľúbený medzi ľuďmi, samozrejme hlavne u detí. Navštívili sme s kultúrnym programom deti Osobitnej školy internátnej na Červeňovej ulici v Nitre. Hlavným programom bol príchod Mikuláša, anjela a čerta-ale to bolo až na záver nášho predstavenia. Celý zábavný program sme viedli ako osmy šašovia, ktorí sa s deťmi hrali, šantili, tancovali a spievali ... a všeličo iné s osemdesiatimi deťmi.
6. december 2017-Šaškovanie so Žiackym parlamentom.
   

Január, február 2018:

Po pekných dlhých prázdninách sme sa stretli až v novom roku. 
Mesto Nitra sa stáva Európskym mestom športu na rok 2018. Ide predovšetkým o podporu amatérskeho športu, tak to bolo napísané vo výzve k realizácii akýchkoľvek nápadov športových podujatí. Zamýšľali sme sa nad našimi možnosťami prispieť nejakou aktivitou. Máme záujem zapojiť sa do projektu. Uvidíme, či sa nám to podarí, nápadov bolo viacej.
Po novembrovej téme "Vzdelávacieho programu pre členov žiackych školských rád", ktorý vznikol v spolupráci s UKF Nitra-katedrou politológie a sociológie sme sa zapojili do druhej témy. 27.02.2018 sme sa stretli so svojimi spolužiakmi aj so žiakmi iných škôl opäť na akademickej pôde FF UKF Nitra, kde nám prednášali tentokrát budúci doktoranti katedry sociológie. Zaujímavé témy:
- vysťahovateľstvo jeho príčiny a dôsledky,
- rómovia v Slovenskej republike.
Úvodom bola prvá prednáška na tému vysťahovalectvo-trvala cca 40 minút s využitím projekčnej techniky sme prešli od definície pojmov, dôvody migrácie, príčiny migračných pohybov a rôzne druhy migrácie, obdobia, pozitívne a negatívne dopady migrácie, migrácia Slovákov počas 1. sv. vojny a záverom migráciu na Slovensko.
Druhou témou - rómska tématika - odkiaľ sa vzali, druhy, história, kultúra rómov, Rómovia v Slovenskej republike, predsudky, ... záverom 5 kvízových otázok pre účastníkov. Táto téma určite oslovila školy, nakoľko sa je zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Krčméryho, ZŠ Novozámocká a ZŠ Ščasného. Spolu zaznamenaná účasť 12 ZŠ s počtom 67 žiakov. Vyjadrili sme nadšenie a spokojnosť z tohto podujatia.
 
Marec, apríl 2018:
 
V mesiaci marec sme sa rozhodli, že do výzvy "Nitra-Európske mesto športu 2018" prispejeme organizovaním športového podujatia pre žiakov základných škôl. Preštudovali sme si pravidlá bowlingu, uskutočnili sme si prieskum na školách a vytvorili sme propozície turnaja v bowlingu pod názvom Sídlisko verzus sídlisko. Vychádza nám to presne 4 ZŠ na sídlisku Klokočina, 3 ZŠ na sídlisku Chrenová a my členovia parlamentu 1 družstvo. 8 družstiev si zmerajú sily v športe, ktorý sa na ZŠ neuskutočňuje. Teľíme sa na turnaj v mesiaci máj.
 
17. apríla 2018 sme sa znovu stretli v prednáškovej miestnosti UKF v Nitre na katedre politológie pri tretej téme "Vzdelávacieho programu pre členov žiackych školských rád" - tentokrát so zameraním na ľudské práva, systémy ochrany ľudských práv, členenie a typy, ... Všeobecná deklarácia ľudských práv. V druhej časti sme venovali pozornosť obetiam holokaustu. Výborné dve vzdelávacie hodiny nám pripravili študenti politológie. Na začiatku s využitím projekčnej techniky nám povedali o ľudských právach a po výklade sme vyplnili 10 kvízových otázok. V skupinách sa nám venovali v ústnych otázkach. Vzhľadom na to, že prítomných bolo 11 ZŠ s počtom 63 žiakov, sme boli rozdelení v dvoch skupinách, kde jedna skupina sledovala film o holokauste a druhá skupina pracovala na ústnych kvízových otázkach. Samozrejme sme si činnosť v skupinách vymenili. Záver bol vynikajúci, všetci sme od študentov dostali cukríky a farbičky. Prvé tri víťazné školy získali diplomy a vecné ceny. Prvé miesto obsadili žiaci zo ZŠ Škultétyho, 2. miesto ZŠ Beethovenova a ceny na treťom mieste si odniesli dievčatá zo ZŠ Tulipánová. Radosti a fotografovania bolo naozaj dosť.
 
Máj 2018:
 
V mesiaci máj sme sa venovali príprave bowlingového turnaja z príležitosti výzvy Nitra.Európske mesto športu 2018. Dňa 11. mája 2018 sme organizovali turnaj v bowlingu pod názvom "Sídlisko verzus sídlisko". Turnaja sa zúčastnili 4 ZŠ zo sídliska Klokočina, 3 ZŠ zo sídliska Chrenová a družstvo zložené z nás, členov Žiackeho parlamentu v Nitre. Samozrejme sme sa v rámci dvoch zasadnutí venovali tréningu. Turnaj 6-členných družstiev mal hladký priebeh s vynikajúcou športovou atmosférou. Hralo sa systémom na dve hry. Hlavným rozhodcom bol Richard Kolárik z bowling klubu OC Mlyny.
Sídlisko Klokočina sa umiestnilo ako prvé s počtom bodov 6439. Sídlisko Chrenová získalo počet bodov 5866. Víťazné družstvá obdržali trofeje a prví traja jednotlivci medailu. Všetky družstvá získali diplom. Ako členovia Žiackeho parlamentu v NItre sme nielen vymysleli podujatie, ale sme sa ho čiastočne organizačne zhostili. Vynikajúca športová atmosféra a zážitky boli nad naše očakávania.
 
Druhým májovým podujatím sme uzavreli vzdelávací program, ktorý pozostával zo štyroch častí. Vypracovaný projekt "Mladí v projekte-vzdelávanie" bol určený členom žiackeho parlamentu a školských rád nitrianskych ZŠ.
 
4. téma vzdelávania Deň víťazstva nad fašizmom.
Z tejto príležitosti Centrum voľného času plánovalo a realizovalo exkurziu do Slovenského národného múzea-múzea holokaustu v Seredi dňa 24. mája 2018.
Navšívili sme autentické miesto viažúce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas II. sv. vojny. Súčasťou múzea vzdelávacie stredisko, ktoré poskytuje aj výchovno-vzdelávacie semináre na oboznamovanie verejnosti so židovskou kultúrou a dopadom holokaustu. Sprievodcovia nás veľmi pútavo oboznámili s vystavovanými dobovými dokumentami, fotografiami a predmetmi súvisiacimi s prenasledovaním židov na území Slovenska. Zaujímavým exponátom bol dobytčí vagón, v ktorom deportovali židov do koncentračného tábora v Auschwitz. Vzdelávacia exkurzia zaujala 46 pozvaných účastníkov z ôsmich ZŠ v Nitre. Samozrejme sme sa jej zúčastnili všetci členovia Žiackeho parlamentu v Nitre. Na zasadnutí dňa 31.05.2018 sme vyjadrili mimoriadne nadšenie a spokojnosť z uvedeného cyklického vzdelávacieho projektu.
 
Jún:
 
Na medzinárodný deň detí sme pripravili pre šesťdesiat detí z marginalizovaného prostredia prekrásne dopoludnie s pesničkami, tancami a športovými súťažami. Dve hodiny v aktívnom pohybe a v dobrej nálade sme tešili chlapcov a dievčatá z Orechovho dvora a ZŠ Novozámockej v Nitre. Streľba z luku, kubby, hody, skoky, ... 9 súťažných športových disciplín absolvovali a na záver sme im odovzdali drobné darčeky. Toto podujatie uzavrelo našu činnosť Žiackeho parlamentu v tomto skolskom roku. Je nám trochu smutno, že sa s polovicou členov v budúcom školskom roku nestretneme, nakoľko prechádzajú do stredných škôl.
Žiacky parlament v Nitre šk. r. 2016/2017

 FOTOGALÉRIA

Aktivity žiackeho parlamentu šk.r. 2016/2017

 Letné prázdniny sa skončili a 5. septembra sme vhupli do nového školského roka 2016/2017. Prvé stretnutie Žiackeho parlamentu v Nitre bolo zvolané na 29. septembra 2016. V CVČ sa stretlo 15 mladých ľudí z nitrianskych základných škôl. Niektorým sa myšlienka o práci ŽP zapáčila a prišli i na druhé stretnutie. Môžeme povedať, že by sme radi rozšírili naše rady a prijali by sme každého mladého dobrovoľníka, ktorý má záujem pracovať na svojom osobnostnom raste a pracovať pre radosť a dobro mladších, mladých a občanov. Príďte medzi nás!

Október:
Na prvých stretnutiach sme sa zoznamovali a viedli dialógy na tému, ČO? a AKO? by sme sa mohli aktivizovať. Pomohla nám naša pani koordinátorka, ktorá vo veľkej miere napomohla nášmu prvému podujatiu. 13. októbra sme realizovali naše prvé podujatie pre deti mladšieho školského veku na sídlisku Klokočina v areáli elokovaného pracoviska CVČ, Na Hôrke 30. Radosti z babieho leta to bol názov športovej akcie, ktorej sa zúčastnilo vyše 50 detí. Streľba zo vzduchovky, hádzačky, triafačky, šípky, ... siedmimi disciplínami sme zaujali deti, ktoré sme ocenili diplomami a malými medailami. Práve v ten deň najkrajšie počasie-babie leto-nebolo, ale mi sme  ten deň deťom urobili krajším. Mali sme dobré pocity a získali sme prvé skúsenosti pri práci s deťmi. Myslíme si, že nás ako členov kolektívu podujatie stmelilo a utužilo.
 
November:
Po podujatí, ktoré sme úspešne v októbri absolvovali sme hneď rozmýšlali nad súťažou, ktorú organizuje CVČ Domino už skoro tri desiatky rokov, ktoré je venované Dňu študentstva. Ako sa zapojiť a čo pripraviť okrem kultúrneho programu? Navrhovali sme humorné a nápadité disciplíny pre súťažné dvojice a zaumienili sme si zapojiť sa priamo do podujatia. Utvorili sme si súťažnú dvojicu za žiacky parlament.
Reprezentovali nás dievčatá jedna zo ZŠ Beethovenova a druhá zo ZŠ Na Hôrke. Pri organizácii sme pomohli pri výzdobe a pôsobili sme ako asistenti pre odbornú porotu a hlavného organizátora CVČ Domino. Zábavno-humorného podujatia sa zúčastnilo 10 súťažných dvojíc zo ZŠ a SŠ. Družstvo zložené z členiek žiackeho parlamentu sa nezahanbilo, víťazkami neboli, ale svoju úlohu si splnili.
Podujatie sa veľmi vydarilo. Vynikajúci priebeh a kultúrny program zanechali pekné dojmy. Súťažiaci, publikum, účinkujúci a odborná porota boli na jednotku a to všetko 25. novembra na Šaráde.
 
December:
Posledné podujatie v kalendárnom roku bolo venované rómskym deťom. Mikuláš, anjel a čert zavítali do ZŠ Krčméryho. Kultúrno-spoločenský program s mikulášskou nádielkou, ktorý sme pripravili zabavil 52 detí-žiakov mladšieho školského veku. Program bol zrealizovaný v telocvični školy, ktorá bola okrášlená vianočnou výzdobou. Starší žiaci, ktorých sme navštívili v triedach počas vyučovania boli obdarení cukríkami. V každej triede Mikulášovi niekto zaspieval alebo zarecitoval, čo sa páčilo aj čertíkovi a anjelikovi. Návšteva romskych detí bola pre nich prekvapením pred vianočnými sviatkami. Podujatie s peknými vinšami, slova, hudby, tanca a hrami bolo prítomnými oceňované potleskom.
 
Január,  február:
Pred Vianocami na zasadnutie Školskej komisie pri Mestskom úrade v Nitre bola prizvaná koordinátorka žiackeho parlamentu, s cieľom podať informatívnu správu o činnosti.
Členovia komisie navrhli upustiť od pravidelných týždenných stretnutí členov žiackeho parlamentu a zamerať pozornosť k získaniu nových členov ŽP. Z tohto dôvodu na zasadnutie 2. februára 2017 boli oslovené základné školy k iniciatíve aktivizovať sa v žiackom parlamente. Noví a starí členovia ŽP sa uzniesli na termínoch stretnutí (2x mesačne) a k budúcemu stretnutiu si pripraviť návrhy k ďalšej činnosti. 16. februára sme si postavili plán pripravovaných podujatí a dohodli si pravidlá vzájomnej komunikácie. 16. marca sme sa stretli zatiaľ v kompletnej 11-člennej zostave, kde sme tvorili prípravu a obsahový program podujatia pre deti predškolského veku pod názvom "Predjarné radovánky".
 
Marec:
Dňa 23. marca 2017 sme pripravili "Predjarné radovánky" deťom Detského denného sanatória v Nitre.
Celý program uvádzal Šašo so svojim kamarátom Múdrym šaškom, ktorí si na predstavenie pozvali svojich hostí-rozprávkové postavičky-princezné, Barbiu, čarodejnicu, vílu, odvážneho vojaka, motýla Emanuela, ... 11 predstaviteliek-členiek ŽP. 60 minutový kultúrno-spoločenský program sme zamerali na drobné hry, hádanky, spevy a tance. Deti od 3 do 5 rokov sme rozveselili, roztancovali a humorne i vážne zaujali.
Dvadsiatim deťom sme priniesli radosť, zábavu a nový zážitok a my členovia ŽP sme získali nové skúsenosti, zručnosti pri práci s deťmi predškolského veku, ktoré potrebujú špecializovanú starostlivosť.

Apríl:
Jarné radovánky s motýľom-takto sme nazvali podujatie pre deti predškolského veku, ktoré sme navštívili v MŠ Ľ. Okánika. 27. apríla 2017 sme sa predstavili ako motýľ a jeho družka Makovička. Po úvodnej krátkej scénke svoju úlohu zohralo 10 kvetov. Takto v jarne nasadenej atmosfére sme všetci spolu (48 účastníkov) spievali a tancovali na prekrásnu pieseň Motýľ, ktorú koncertuje hudobná skupina Clakson pod záštitou agentúry Valentína Čekovského, ktorá chodí po školách, i škôlkach a robí dobrú náladu deťom i učiteľom nielen na Slovensku ale i v zahraniční.
Stojí za to vypočuť si text a hudbu tejto piesne. Po kultúrnom programe a drobných hrách sme naše 60 minutové vystúpenie ukončili znovu touto romantickou piesňou a zároveň sme odovzdali deťom malé farebné papierové motýliky, ktorými si vyzdobili svoje triedy.
Dojemné podujatie zanechalo stopy v našich srdciach. ...
 
Máj - Jún:
V mesiaci máj sme sa pripravovali na významný deň Medzinárodný deň detí. Aj v školách sa vopred plánuje a pripravuje oslava tohto dňa - výlety, súťaže a rôzne aktivity po triedach, ročníkoch atď. Ako žiacky parlament sme oslovili rómske deti z Orechovho dvora a deti 1.-5. ročníka ZŠ Novozámocká ul. Nitra.
Práve 1. júna 2017 sme organizovali zábavné dopoludnie pod názvom Dominion-super deň-pripravil žiacky parlament. Programová skladba mala svoj rozvr hodín ako hodina hudobnej, etickej, výtvarnej a športovej výchovy. Atraktívny program hier, hudby, tanca, zábavy sa uskutočnil za veľmi slnečného počasia vonku v prírode. Záverom sme 50 rómskych detí obdarovali drobnými darčekmi.
Týmto posledným podujatím v školskom roku sme sa rozlúčili so želaním prežiť krásne prázdniny a stretnutím sa v septembri 2017.

Žiacky parlament v Nitre - šk. rok 2015/2016

 FOTOGALÉRIA

Aktivity žiackeho parlamentu šk.r. 2015/2016

Na prvom stretnutí nás prišlo 13 so ZŠ Tulipánová, ZŠ Beethovenova, ZŠ Topoľová, ZŠ Fatranská, ZŠ Na Hôrke, ZŠ kniežaťa Pribinu.

Okrem 4 bývalých členov sme boli všetko nové tváre. Noví členovia boli zvedaví, čo sa bude diať. Pani riaditeľka CVČ prítomných uvítala a spolu s koordinátorkou ŽP začali viesť dialógy na tému činnosti školských rád. Kronika a fotodokumentácia z činnosti a vyjadrenia minuloročných členov navnadili nových členov k činnosti. Na ďalších dvoch stretnutiach dňa 24.09. a 1. 10.2015 sme pomaličky stvorili plán našej činnosti. Mesiac október je mesiac úcty k starším a v tradícii ŽP aj mesiacom športovania pre deti sídliska Chrenová. 9. októbra 2015 sme pozvali deti zo školských klubov na podujatie pod názvom "Radosti z babieho leta". Názov pekný a výstižný na športové aktivity. Pozvanie prijalo 92 detí, ktorých počasie tohto dňa neodradilo. Sychravé a daždivé popoludnie nás nezaskočilo a 9 súťažných disciplín sme pripravili v priestoroch sály v CVČ na Topoľovej ulici. Výborná atmosféra, dobrá nálada nás potešila. Ako noví členovia ŽP sme získali prvé malé skúsenosti s prípravou a organizáciou podujatia pre deti mladšieho školského veku, no bez našej koordinátorky by to veru nešlo.

 

Pripravujeme aj stretnutia s poslancami mestského zastupiteľstva a už teraz myslíme na deň študentstva.

November:
Deň študentstva Domino Nitra spolu s členmi Žiackeho parlamentu dňa 20. novembra 2015 o 11,00 hod. odštartovalo spoločensko-zábavnú show Šaráda alebo Bláznivý piatok. 16 súťažných družstiev (dvojíc) si zmeralo sily a nápaditosť v šiestich zaujímavých a humorno ladených disciplínach. Spolužiaci súťažiacich vytvárali divácku kulisu a celý program dotvorili kultúrne vystúpenia tanečných súborov a hudobných interpretov z CVČ a zúčastnených škôl. Odborná porota to veru nemala ľahké. Prezentácia súťažiacich a tiež atmosféra celého podujatia bola vynikajúca. Tešili sme sa 240 účastníkom.
1. miesto si za ZŠ odniesla dvojica zo ZŠ Beethovenova a 1. miesto za SŠ dvojica zo SOŠ Cintorínska.
Vysvedčenia a diplomy Šarády si odniesli všetci súťažiaci. Tešíme sa na budúci rok a už teraz, aby sme rozmýšľali nad súťažnými veselými disciplínami.
 
December:
December je jedným z najkrajších mesiacov v roku, lebo prináša radosť, pocit šťastia, spolupatričnosti, rodinnej pohody a nezabudnuteľných chvíľ počas najkrajších sviatkov roku - sviatkov vianočných.
Mikuláš, anjelici, čertíci, veľa sladkostí, nefalšovaná radosť detí, tým zima začína. Žiacky parlament a CVČ Domino už niekoľko rokov pripravuje pre deti detských domovov a špeciálne základné školy podujatie pod názvom "5D"- Daruj darček deťom detského domova. Tento rok dňa 04.12.2015 sme priniesli mikulášsky darček deťom zo ŠZŠ na Mudroňovej ulici v Nitre.
Netradičné športové disciplíny, zimná rozprávka, vianočná pieseň, bezprostredné vystúpenie detí a samozrejme príchod Mikuláša v sprievode anjelov a čertov, malé darčeky to všetko rozžiarilo tvár 66 deťom ŠZŠ. Bolo nám všetkým jasné, že nie je dôležité čo je pod stromčekom, ale kto je pri ňom.
Dobrý pocit a otvorené srdiečka nás všetkých sprevádzali pri dojemnej rozlúčke s deťmi.
 
 
December v našej činnosti žiackeho parlamentu mal aj inú podobu. Pod vianočný stromček pre nás a pre členov žiackych rád zo ZŠ nášho mesta sme s vedením CVČ pripravili besedu s poslancom Mz v Nitre.
Pán poslanec, hosť, Doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD., ako Predseda Komiesie Mz v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy obohatil naše vedomosti z oblasti partnerských miest mesta Nitry. Najviac nás ohúrilo poznanie života v Austrálii, Južnej Kórey a Indii. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie, ktoré bežne v našom školskom prostredí nezískame. Pán poslanec si ako spoločníka k besede prizval i pána viceprimátora, PhDr. Jána Vanča PhD. Témy stretnutia a rétorické umenie našich hostí zanechali v nás hlboký a nezabudnuteľný zážitok, a tak 10. december 2015 bol pre všetkých účastníkov tohto stretnutia veľkým atraktívnym darčekom pod stromček.
 
 
   
 
Marec 2016
Centrum voľného času "Domino" v Nitre pred štyrmi rokmi oslovilo členov Žiackeho parlamentu v Nitre, "Čo pripraviť z príležitosti 1150-teho výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu?"  Vznikol nápad organizovať turnaj v scrabble pre žiakov ZŠ v Nitre. A veru, turnaj sa vydaril. Odvtedy od roku 2013 Žiacky parlament organizuje turnaje v tejto veľmi logickej spoločenskej hre, samozrejme za aktívnej pomoci Centra voľného času.
Turnaja sa zúčastňujú nitrianske ZŠ a gymnáziá. V tomto roku 17.03.2016 sa turnaja zúčastnilo 26 hráčov.
Po kvalitných výkonoch si odniesli ceny:
1. miesto Tamara Mráziková-Gymnázium Golianova ul., Nitra
2. miesto Lukáš Dzíbela-Gymnázium Golianova ul., Nitra
3. miesto Martin Mikuláš-ZŠ Tulipánová, Nitra
Ešte pred oficiálnym otvorením turnaja rozhodcovia uskutočnili malé súťaže. Zaujala nás Niki Viktória Ilopoulos, ktorá za dve stanovené minúty napísala 16 slov, v ktorých sa nachádza "Ĺ".
Súťaž rozhodovali veľmi kvalitní rozhodcovia z Nitry, a to vlastne majstri a vicemajstri Slovenskej republiky v scrabble. Vďaka týmto rozhodcom mala súťaž veľmi dobrú úroveň.
 
 
Apríl 2016
V tomto roku bola Veľká noc veľmi zavčasu a z toho dôvodu pripravované podujatie pre deti MŠ pod názvom "Radostníček" z príležitosti veľkonočných sviatkov bolo niekoľkokrát preložené. V každom prípade sme ho mali záujem organizovať len vonku v prírode.
Nakoniec sme zmenili charakter podujatia na oslavu DŇA ZEME.
22. apríla 2016 sme pripravili deväťdesiatim deťom kultúrno-športový program s príchodom jari a s pripomenutím významu ochrany životného prostredia. Prístupnou formou pre deti najmladšieho školského veku sme venovali pozornosť ochrane zvieratiek a prírody a to aj formou hier, básní, piesní a tancom.
Nakoniec to bol krásny zážitok pre všetkých účastníkov pri lúčoch hrejivého slniečka a pri teplote 22oC.

 

Jún 2016
Po vydarenom Dni Zeme sme usilovne pracovali na príprave podujatia k Medzinárodnému dňu detí. Upriamili sme pozornosť na deti z Orechovho dvora, ktoré sme pozvali na elokované pracovisko Centra voľného času, Na Hôrke 30, Nitra.
1. júna 2016 o 9,30 hod.
sme otvorili oslavu prepracovaným zábavným programom na vyučovací deň, ktorý pozostával z hodiny hudobnej, telesnej, výtvarnej a etickej výchovy pod názvom Dominion-super deň, pripravil žiacky parlament-MDD.
Rómske deti, naši hostia, prejavili veľký záujem o ponúkané aktivity a s plným nasadením sa do pohybových, hudobných, tanečných, speváckych a výtvarných činností zapojili. V podstate to bolo pre nich výletné dopoludnie, kde okrem zábavy, občerstvenia získali drobné ceny, diplomy a medaile. Sme radi, že sa deťom páčilo, počasie sa vydarilo a všetkých účastníkov, 37 detí a nás, žiacky parlament, 10 členný organizačný štáb naplnilo vzájomnou priateľskou atmosférou.
Po tomto podujatí sme sa my, členovia žiackeho parlamentu, rozišli so želaním očakávaného prvého septembrového stretnutia v budúcom školskom roku 2016/2017.
 
   
Žiacky parlament v Nitre - školský rok 2014/2015

stretnutia členov žiackeho parlamentu v šk. roku 2014/2015 je  vo štvrtok od 15,00 hod. v hlavnej budove CVČ Domino.

 
  • Koordinátorka ŽP v Nitre je Mgr. Adela Maškinová.
  • Pravidelné stretnutia sú v CVČ Domino každý štvrtok o 15.00 hod. počas školského roku. Členovia pracujú podľa svojho plánu práce a snažia sa rešpektovať Organizačný poriadok Žiackeho parlamentu v Nitre, čo potvrdili slávnostným sľubom.

 FOTOGALÉRIA

Aktivity žiackeho parlamentu šk.r. 2014/2015

2. septembra 2014 sa otvorili brány škôl. Aj Centrum voľného času Domino privítalo nových členov do záujmových útvarov.

Jednou z činností, ktorú CVČ ponúka je vytvoriť priestor mladým ľuďom k realizácii vlastných nápadov k sebazdokonaľovaniu sa, osobnému rastu a to formou pravidelného stretávania sa a tiež s cieľom spoznávať činnosť žiackych školských rád v našich nitrianskych základných školách. Spoločne pracovať ako sformovaný kolektív v Žiackom parlamente v Nitre.

18. SEPTEMBER 2014

bol vyzývací deň pre nitrianske základné školy
k zapojeniu sa do činnosti Žiackeho parlamentu.
 
Niektorých nových potenciálnych členov sme presvedčili našou činnosťou. Niektorí z nás zostali členmi z predchádzajúceho roka. Tak v septembri sme sa venovali vzájomnému spoznávaniu a plánom do budúceho obdobia.
 
OKTÓBER 2014
 
3. októbra za veľkej pomoci a podpory našej koordinátorky sme pripravili podujatie pre deti mladšieho školského veku. Športovým podujatím pod názvom "Presná muška", sme zabavili 135 detí. Všetky súťažné disciplíny boli zamerané na cielenie, bystré oko a správny odhad. Najväčším potešením bola streľba z luku. Radosť z babieho leta bola pre nás a všetkých preukázaná pohybom a športovaním.
 
NOVEMBER 2014
 
Trochu neskôr ako obvykle sme oslávili Deň študenststva. 21. novembra o 11,00 hod. sme odštartovali tradičnú humorno-zábavnú show pod názvom "Šaráda" alebo "Bláznivý piatok". 12 súťažných dvojíc zo základných a stredných škôl v Nitre súťažili v ôsmich disciplínach, ktoré zaujali nielen súťažiacich, ale i divákov. Zábavné prevedenie výkonov dvojíc a veľmi kvalitný program pobavil 201 účastníkov. Prvenstvo si odniesla dvojica zo SOŠ Cintorínska a 2. a 3. miesto ZŠ Cabajská a ZŠ Topoľová. Záverom sme odovzdali všetkým dvojiciam diplomy, "Vysvedčenia Šarády" a mikulášske čiapky. Krásne novembrové dopoludnie už s mikulášskym nádychom bolo vydarené. Tešíme sa, že naše prípravy, úsilie a realizácia dopadli na jednotku.

DECEMBER 2014

Dňa 11. decembra sme navštívili žiakov Osobitnej školy internátnej na Červeňovej ulici v Nitre. Našim cieľom bolo pripraviť deťom dopoludnie hier a zábavy s príchodom Mikuláša. Po súťaživých hrách a zimnej rozprávke anjelíci a čerti (to sme boli my, členovia žiackeho parlamentu) priviedli na scénu Miluláša, ktorý roztancoval nielen žiakov školy, ale i pedagógov. Ako by to bolo keby v takýto sviatočný deň neboli účastníci obdarovaní. Okrem sladkostí sme odovzdali každému aj plyšovú hračku. Všetko bolo krásne a veľmi dojemné. Nikdy nezabudneme na tento skvelý deň.
Kde sme na to vzali?
Na našom poslednom zasadnutí 4. decembra sme vyzbierali po pár drobných na sladkosti, prispelo aj Rodičovské združenie pri CVČ Domino - lízatkami a za plyšové hračky ďakujeme Hokejovému klubu Nitra.
O 13,00 hod. po ukonční mikulášskej nádielky sme sa rozlúčili. Zaželali sme si pekné vianočné sviatky, šťastný nový rok 2015 a určili sme si aj termín prvého stretnutia v roku 2015 - na 16. januára.
 
 
 
Podujatie pre deti MŠ
 
 
Február - marec 2015
 
Čo pripraviť na príchod jari? Položili sme si otázku a dosť dlho sme rozmýšľali. Natáliu napadla pekná myšlienka. A čo tak pre malé detičky poschovávať maľované vajíčka-hľadanie vajíčok. S myšlienkou sme sa pohrávali a nakoniec sme nápad dali do podoby podujatia "Zábavne s veľkonočným zajačikom". Veru dlho sme podujatie pripravovali-vymaľovali sme 180 vajíčok, z kartónu vyrobili vajíčka a motýľov (a aj sme to natreli rôznymi farbami). Pripravili sme 5 súťažných stanovíšť a poslednými aktivitami bolo spievanie, tancovanie na pieseň "Zajačik, ušiačik zadupkaj...". Záverom bolo už konečne hľadanie poschovávaných vajíčok. Úvodom sme všetkým deťom (92 detí v materskej škole) namaľovali tváričky na zajačikov. Milené deti si domov odniesli vajíčka a lízatko. Dlho pripravovaná akcia sa nám vydarila 31. marca 2015. Páčila sa naším malým zajačikom.

Apríl, máj, jún 2015

V mesiaci apríl a máj sme pripravovali podujatie pre deti z príležitosti Medzinárodného dňa detí. Vybrali sme si rómske deti - priamo sme navštívili na Orechovom dvore MŠ a deti 1. ročníka ZŠ. Program sme zostavili na tri časti. Prvá časť-jednoduché športové súťaže vonku-vytvorili sme šesť stanovíšť. Druhá časť-zahrali sme rozprávočku s bábkami, kde hlavnými postavami okrem Janka, Marienky a babičky boli zajačik, sliepočka a kohútik. Rozprávka bola popretkávaná pesničkami a tancom, do ktorej sme zapojili našich malých účastníkov. V tretej časti, pred veselým ukončením deti hľadali v areáli vajíčka, ktoré poznášali sliepočky v našej rozprávke. Bolo to zábavné, hravé a dojemné a to včetko sa udialo 4. júna 2015 pod názvom DOMINION-super deň-pripravil žiacky parlament.

Žiacky parlament v Nitre - Školský rok 2013/2014

Aktivity žiackeho parlamentu šk.r. 2013/2014

Prázdniny boli fajn. Kto by ich nemal rád? Určite všetky deti, žiaci i študenti.
 
2. september 2013 otvoril brány škôl. Čo v novom školskom roku? Čo nám prinesie? Ako sa nám bude dariť? Bol to deň plný myšlienok a očakávaní. Nás, členov žiackeho parlamentu neprekvapilo, že sme obdržali pozvánku na prvén stretnutie ŽP v novom školskom roku.
 
12. septembra 2013 o 15,00 hod. sme sa stretli a prišli medzi nás i nové tváre zo žiackych školský rád. Niektorých sme presvedčivo podnietili k našej činnosti a viacerí z nich vstúpili do našich radov.
V septembri sme sa vzájomne zoznamovali, spoznávali a zároveň vyjadrovali podnety k plánu práce našej činnosti. Určite ho budeme dotvárať a reagovať aj na aktuálne dianie, možnosti a príležitosti.
 
OKTÓBER 2013
 
Mesiac október je známy tým, že prichádzajú výzvy k športovaniu. Nezaváhali sme a skúsili sme zorganizovať podujatie pre deti mladšieho školského veku. Naplánovali sme si nenáročné disciplíny a dali sme akcii názov Pre zdravie a radosť alebo Radosti z banieho leta. Dňa 3. októbra 2013 naozaj bol deň babieho leta. Pozvané deti zo školských klubov zo škôl na sídlisku Chrenová dostali príležitosť zašportovať si a užiť si októbrového slniečka v prírode v okolí CVČ na Chrenovej. Účastnícke diplomy a diplomy pre najlepších potešili malých 120 športovcov. Veru, noví členovia žiackeho parlamentu boli prekvapení ako sa pri dobrej riadiacej a koordinačnej práci dá zvládnuť toľko detí. Bola to ich prvá škúška odvahy.
 
V mesiaci október sa už občania našej republiky pripravovali na voľby do orgánov samosprávnych krajov (09.11.2013). Pretože aj my sme súčasťou diania občianskeho života ( i keď ešte nie sme voliči ) pani koordinátorka ŽP pozvala poslancov MZ z nášho mesta na stretnutie s nami i s niektorými členmi žiackych rád.
24. októbra v CVČ Domino Nitra o 15,00 hod. sa uskutočnilo stretnutie so vzácnymi hosťami.
Pozvanie prijali:
Viceprimátor Ing. Štefan Štefek,
viceprimátor PhDr. Ján Vančo, PhD.,
poslanec Dr.h.c. Prof. In. Ján Jech, CSc.,
poslanec MUDr. Jozef Weber.
 
Mali sme zo stretnutia dobrý pocit. Hostia boli zvedaví, z ktorých sme škôl a v akej lokalite bývame a aké máme postrehy k zlepšeniu nášho bývania, diania v škole a v spoločenskom živote. Pozvali nás i na zasadnutie MZ. Tešíme sa!
Ďakujeme im, že si našli čas a prišli medzi nás.
 
NOVEMBER 2013
 
Centrum voľného času Domino Nitra pred viacerými rokmi prišlo s nápadom organizovať spoločensko-kultúrne podujatie ku Dňu študentstva. Zostala z toho pekná tradícia. Odkedy existuje Mladý alebo Žiacky parlament pri CVČ Domino Nitra, odvtedy sa mladí ľudia - členovia parlamentu podieľajú na organizovaní tohto podujatia. Svojim osobným kontaktom so spolužiakmi a kamarátmi napomáhajú k vytváraniu súťažných dvojíc zo škôl nášho mesta a k úžasnej diváckej kulise. Humorne ladená súťaž, vždy s pekným kultúrnym programom zanechá milé spomienky u všetkých účastníkov.
Šaráda alebo Bláznivý piatok - bola odštartovaná dňa 15. novembra 2013 o 11,00 hod. vo veľkej sále CVČ Domino. Vynikajúca nálada, ešte lepšie naladení súťažiaci urobili show, na ktorú sa tak ľahko nezabúda. Sme hrdí, že prispievame a zároveň sa dostávame viac do povedomia našich spolužiakov.
 
DECEMBER 2013
 
Posledný mesiac v roku - december, v ktorom zažívame najkrajšie sviatky počas celého roka. V tomto mesiaci spríjemňujeme dni svojim rodinám, priateľom a blížnym rôznymi prekvapeniami, pozornosťami a niekedy aj podujatiami, aktivitami.
Jedným z niekoľkoročných podujatí je aj podujatie CVČ Domino Nitra pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia pod názvom "5D" - Daruj Darček Deťom Detského Domova. Tentokrát sme znovu prispeli programom, darčekmi a organizovali sme výzvu na poskytnutie darčekov. Uskutočnili sme zbierky kníh, hračiek, ... na svojich školách.
7. decembra 2013 sme privítali deti z detských domovov, sociálnej ubytovne, internátnych osobitných škôl ... Prekrásny kultúrny program záujmových útvarov CVČ Domino a darčeky prispeli k prekrásnej vianočnej atmosfére. Zvončekami šťastia sme si spoločne zazvonili a sobotné popoludnie ukončili. Na príjemné pocity so spoločného stretnutia určite nikto nezabudne.
 
JANUÁR 2014
 
Po vianočných slhých prázdninách sme zas rozmýšľali ako niekoho potešíme a obdarujeme.
Prišiel nápad. V decembri sme urobili radosť deťom a teda v januárovom čase, ktorý je obdobím želania vinšov k budúcemu roku urobíme radosť seniorom. Pripravili sme pekný kultúrny program, namaľovali obraz pod názvom KYTICA ÚCTY, vytvorili plagátik - pozvánku pre seniorov. Program a dar vo forme vlastnoručne maľovaného obrazu potešili nielen starkých, ale aj nás.
Generačné puto
pod týmto názvom členovia Žiackeho parlamentu v Nitre navštívia seniorov v Zariadení pre seniorov Zobor
30. januára 2014
Nezabúdame, že všetci raz budeme starí a preto hodinka rozptýlenia - v jeseni života poteší.
Spoločne sa zabavíme pri bocii, stolnom tenise, spoločenských hrách a možno bude i meditácia-JOGA.
Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.
 
 
FEBRUÁR - MAREC 2014
 
Február bol mesiacom príprav na podujatia, ktoré plánujeme organizovať, a na ktorých by sme sa mohli zúčastniť.
 
27. marca 2014 o 10,00 hod. sme boli pozvaní na riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre.
Pozvanie sme s veľkým záujmom prijali.
22 členov žiackeho parlamentu a zástupcov žiackych rád sledovalo rokovanie, ktoré bolo pre nás prínosné. Okrem toho, že sme sledovali program videli sme ako sa rozhoduje, schvaľuje demokratickým spôsobom prostredníctvom signalizačného zariadenia. Bola pre nás zaujímavá aj podaná správa o detských ihriskách v našom meste. Počet ihrísk, stav ihrísk a ich údržba vyvolala u poslancov živú diskusiu. Uvedomili sme si, že aj my môžeme byť vnímavejší upozorňovať svojich spolužiakov, kamarátov na prevenciu voči vandalizmu. Spracovali sme písomnú správu o našej činnosti za rok 2013, ktorú sme predložili poslancom nášho mesta. Oliver Jacko bol našim hovorcom, ktorý poďakoval za účasť na rokovaní.
 
  

APRÍL 2014

V minulom roku sme rozmýšľali čo uskutočniť z príležitosti osláv 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. A prišiel nápad zorganizovať turnaj scrabble - bol veľmi vydarený s dobrou účasťou a kvalitou rozhodcov. Preto sme sa rozhodli za pomoci Slovenského spolku scrabble odštartovať tento rok 16. apríla 2014 1. ročník, a tak nadviazať na skúšobný 0-tý ročník. Deň pred veľkonočnými prázdninami sa turnaj niesol aj v duchu týchto jarných sviatkov. Víťazi obdržali pekné diplomy, plakety a každý účastník (18 súťažiacich) si odnieslo veľkonočné vajíčko, okrem toho aj buď pero, knižku, blok, šálku, ... Na ceny prispelo CVČ Domino a SSS. Všetci účastníci i my sme odchádzali na prázdniny s veľmi peknými zážitkami.

 

Máj 2014

Koncom apríla a v máji sme už rozmýšľali nad prípravou podujatia k MDD. Koho by sme tak potešili a s akým programom? Po prvýkrát sme upriamili pozornosť na rómske deti predškolského veku. Skontaktovali sme sa s učiteľkou MŠ Orechov dvor, ktorá uvítala našu ponuku a informovala nás, že detí v tejto škôlke je 26 a na podujatie príde do CVČ Domino, Na Hôrke 30, Nitra 21 detí vo štvrtok 29. mája 2014.
Pod názvom DOMINION - SUPER DEŇ - pripravil Žiacky parlament boli súťaže a hry, ktoré sa niesli v duchu školských vyučovacích hodín. Atraktívne športové súťaže, pesničky, hry a zábava napĺňali školský rozvrh hodín: telesnej výchovy, hudobnej výchovy, matematiky a prírodovedy. Vynikajúca atmosféra a skvelá zábava trvala počas celých dvoch hodín. Záverom sme deťom odovzdali malé spomienkové diplomy a sladkosti. Všetci dospelí účastníci tohto podujatia vysoko hodnotili naše nápady, scenár a našu angažovanosť pre deti tejto marginalizovanej skupiny.
   
 
Jún 2014
 
5. júna 2014 sme sa v tomto školskom roku stretli naposledy. V škole je obdobie písomiek, opravovania známok a napokon budú i výlety. Zhodnotili sme si činnosť za tento školský rok a s lízatkom v ruke sme sa s úsmevom pozdravili a rozičli.

 

ŽIACKY PARLAMENT V NITRE

Aktivity žiackeho parlamentu šk.r. 2012/2013

      12. septembra 2012 o 15,00 hod.sme sa po dvojmesačných prázdninách znovu stretli. Tešili sme sa na seba a na tento deň.  Počas prázdnin sme sa kontaktovali prostredníctvom facebooku. Dve členky od nás odišli - z dôvodu nevyhovujúceho školského rozvrhu hodín, ale na druhej strane zas nám nové členky a členovia pribudli. V tomto čase je nás cca 15. Hneď sme  začali  tvoriť svoj plán činnosti, ktorý určite ešte budeme v priebehu roka dotvárať.

V mesiaci október nás oslovilo Mesto Nitra – odbor sociálnych služieb pani Mgr. Dana Barbaričová s otázkou -  či nemáme záujem sa zapojiť v rámci Svetového dňa duševného zdravia /10. október/ do sprievodného podujatia organizovaného v Nitre. Liga za duševné zdravie v MsÚ v Nitre organizovala diskusiu so psychiatrami v rámci informačnej kampani o dôsledkoch nadmerného pitia alkoholu na Slovensku dňa 17. 9. 2012. Zúčastnili sme sa, ale nie všetci, nakoľko sa to konalo od 14,00 hod. Diskusii sa zúčastnili nielen dospelí – rôzne občianske združenia, inštitúcie  aj študenti-stredoškoláci a sme radi, že aj my. Fundovaní odborníci prezentovali túto závislosť aj so všetkými súvislosťami. Zas sme trochu bohatší o nové  vedomosti.

 

Dni športu v Nitre

V novom školskom roku 2012/2013 sme hneď začali pripravovať plánované podujatie pod názvom Pre zdravie a radosť. V septembri sme zaslali pozvánky do škôl na sídliskách Chrenová a Klokočina a pracovali sme na súťažných disciplínach. Odozva detí bola veľmi dobrá - prejavili záujem a prišli si zašportovať. Podujatie na Chrenovej trochu ovplyvnilo nie veľmi priaznivé počasie. 12. októbra 2012 sa deviatich súťažných disciplín zhostilo vyše 250 detí. "Tešili sme sa, páčilo sa nám skákanie, hádzanie, jazdy na kolobežke, súťaž s lietajúcimi taniermi a nakoniec sme skúsili hádzať aj do korfbalového koša. MESIAC ŠPORTU so žiackym parlamentom by mohol byť každý mesiac" - povedali malí športoví súťažiaci.

 

Združenie STORM ako apolitické a neziskové združenie vzniklo 15. mája 2002 registráciou na Ministerstve vnútra SR. Venujú sa problematike terénnej sociálnej práce s užívateľmi drog podľa filozofie znižovania rizík a problematike neorganizovaných skupín detí a mládeže. Jedným z cieľov združenia je spolupracovať so záujmovými mládežníckymi a občianskymi združeniami, charitou, verejnou a štátnou správou a zoskupovať záujmecov o preventívnu terénnu prácu. Medzinárodný deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi 18. október - z tejto príležitosti sme v dňoch 19. a 20. októbra 2012 prizvali medzi nás troch lektorov OZ Storm, ktorí pre nás pripravili veľmi kvalitný školiaci seminár na túto tému aj s premietaním dokumentárneho filmu, v ktorom boli zaznamenané výpovede ľudí, ktorí sa stali obeťou obchodovania. "Neskutočné poznatky sme získlali a zároveň rady o tom, že BEZ INFORMÁCII SA MÔŽEŠ STAŤ OTROKOM" - diskusie a otázky nemali konca.

Po seminári sme si poznášali z lesa drevo a večeru sme si pripravili na ohnisku v Klube turistiky na Zobori. Dobrý seminár, spoločná práca a teplý ohník znovu utužili naše priateľské vzťahy. Tešíme sa zas na ďalší pracovný seminár zas s inou tematikou.

 
 
16.11.2012 - Šaráda alebo Bláznivý piatok - Žiacky parlament v minulom školskom roku /predtým Mladý parlament v Nitre/ participoval na tomto podujatí v CVČ Domino Nitra. Podujatie organizuje CVČ už 22 rokov z príležitosti Dňa študentstva. Za spomenutých dobrých pár rokov malo rôznu podobu. V posledných rokoch od zapájania sa žiackych rád do tohto malého projektu nadobudla Šaráda podobu zábavnej show. Správny "CVENG" celej Šarády navodzuje športovo-spoločenská, humorne ladená súťaž dvojíc žiakov a študentov základných a stredných škôl z Nitry. Tentokrát súťažilo 11 družstiev. Víťaznou dvojicou sa stali dievčatá zo ZŠ Fatranskej: Dominika Kuklišová a Dominika Jahodová.
Blahoželáme!
Výborný kultúrny program a zábavné disciplíny......TO JE ONO! 
I nabudúce prídeme.

 

29.11.2012-Sviečkový pochod- jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich vedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie je Medzinárodný deň boja proti AIDS. Celý svet si ho pripomína už po 20-ty krát. Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka. Nás členov Žiackeho parlamentu v Nitre oslovilo /pre nás už známe/ OZ STORM. Ako dobrovoľníci sme sa podieľali na organizovaní sviečkového pochodu. Za veľmi nepriaznivého daždivého večera sme účastníkom pochodu rozdávali práve tie červené stužky a sviečky ako symbol nezabudnutia na Deň boja proti HIV a AIDS-1. december
Zlé počasie nás neodradilo. 
 
Na druhý deň po sviečkovom pochode 30.11.2012 sme sa zúčastnili kvalitného seminára z dôvodu zvýšenia našej informovanosti o HIV/AIDS a boja proti tejto nevyliečiteľnej chorobe. 
Otázky a odpovede-Čo je HIV a AIDS? Kde sa vírus vyskytuje? Kde sa vírus nevyskytuje? Ako sa vírus môže preniesť? Ako sa vírus nemôže preniesť? Nebezpečenstvo: Prečo je dobré otestovať sa na HIV? Kde je možné sa anonymne otestovať?
Sme solidárni s ľuďmi žijúcimi s touto chorobou. 
 
Koniec novembra a začiatok decembra - a my už finišujeme-pripravujeme a na školách organizujeme Výzvu-Daruj darček deťom detského domova. Podujatie pod týmto názvom sa uskutočnilo 08.12.2012 o 14,00 hod v CVČ Domino Nitra. Garantom tohto podujatia už 21 rokov je Domino. Prispievame na tomto podujatí nielen ako školské rady-darčekmi, ale účinkujeme ako sprievod anjelov a čertov spolu s Mikulášom. Na záver programu tancujeme disco spolu s pozvanými deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dňa 06.12.2012 sme si vyskúšali kostýmy na podujatí Mikuláš v Domine-celkom nás to bavilo a deti v Domine-návštevníkov Mikulášskej nádielky potešilo. Deti podujatia "5D" sme obdarili malými zvončekmi za doprovodu piesne Zvonky šťastia-prekrásna pieseň, pekné malé zvončeky a vynikajúca atmosféra. S dobrým pocitom odchádzame na zimné prázdniny.
      
Zaželali sme si šťastné vianoce a dobrý úspešný rok 2013.
 
 Január-marec 2013
Po prázdninách, po oddýchnutí sme naštartovali našu činnosť smerom k tvorbe malej knižôčky /brožúrky/ o vzniku, histórii a súčasnosti Žiackeho parlamentu v Nitre. Prečo? Dňa 26. mája 2013 v Divadle Andreja Bagara budú účinkovať tanečné a niektoré športové súbory, kluby a krúžky v galaprograme CVČ Domino z príležitosti 60. výročia vniku. Z tohto dôvodu prezentácia našej sedemročnej činnosti bude formou tejto nami vytvorenej brožúrky.
Ako v minulom školskom roku tak i teraz sme sa v mesiaci marec zamerali aj na malých predškolákov. Uskutočnili sme dve návštevy na materských školách s ciľom zabaviť, zaujať a predstaviť sa. V troch častiach pod názvom "Každý z nás môže byť živou knihou" sme zahrali divadielko "Čarovná hračka" /autorkami tohto príbehu o rozmaznanaom dievčatku sú členky parlamentu-žiačky zo ZŠ Na Hôrke/. Pri tvorbe skladačiek z papiera sme viedli zaujímavé rozhovory o detskom živote a veľmi dobre sa deti zabavili spoločnými tancami a piesňami pod názvom "škola hrou".
 
Apríl 2013
V mesiaci apríl naša koordinátorka sa zúčastnila zasadnutia školskej komisii pri MÚ v Nitre - kde podala informatívnu správu o našej činnosti.
1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu nás inšpirovalo k organizovaniu žiackeho turnaja v spoločenskej sverovej hry Scrabble. Zabezpečili sme si pre 28 súťažiacich vynikajúcich odborníkov zo Slovenského spolku Scrabble. Nultý ročník tejto súťaže sa vydaril. Ďakujeme našim rozhodcom za dobre
odvedenú prácu.
 
Máj - jún 2013
Mesiac máj bol venovaný nášmu vzdelávaniu - prizvali sme si na školiaci semninár v dňoch 17. a 18. 5. 2013 do Klubu turistiky na Zobor školiteľku z Mestskej polície v Nitre p. Mgr. Zuzanu Bucheňovú - školenie s témou šikana bolo veľmi zaujímavé a poučné. Nevýhodou bolo, že počasie nám veľmi neprialo - opekačka trvala len toľko, aby sme si opiekli prinesené špekačky a slaninu. Veľmi chladno a dážď nás zahnali do izby, kde sme mali debaty na rôzne témy. Jednou z tém bolo príprava MDD pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Konkrétne pre deti z Mestskej ubytovne v Nitre.
 
8. júna MDD pre 45 detí. No v tento deň nám už počasie vyšlo. Zabezpečili sme tri súťažné disciplíny - streľbu zo vzduchovky / to mali deti radosť / , hru na Včielku Maju a hru Mikádo - možno 2-3 deti túto hru poznali - inak ostatné nie. Mikádo sme hrali s veľkými 60 centimetrovými drevenými paličkami. Okrem nás tam boli disciplíny zabezpečené aj členmi Občianskeho združenia Slniečko. Sobotné dopoludnie bolo slnečné a zábavné.
 
Po tomto podujatí sme si zaželali dobré vysvedčenia a veľa radosti počas prázdnin.

 

Podujatia 2011-2012:

 
7.október 2011 - Prvá aktivita Turisticko-branný pretek tak trochu netradične pre deti sídliska Chrenová. Počasie nám veľmi neprialo, súťaže a veselý humor deti zohrialo a úspešných diplom najviac potešilo. "Sme radi, že na našom prvom organizovanom podujatí nenastal žiadny prúser," povedali mladí organizátori.
 
11.október 2011 - Stretnutie členov s pánom primátorom a poslancami MZ v Nitre. "Mali sme trému a obavy zo stretnutia, ale bolo to celkom fajn," konštatovali žiaci. 
 
11.november 2011 - Šaráda - Deň študentstva, pre ZŠ a SŠ. Zábavne a s humorom sme vytvorili pre 12 súťažných družstiev, účinkujúcich a divákov nezabudnuteľnú atmosféru. "Páčilo sa našim spolužiakom. Sme veľmi radi."
 
3.december 2011 - patril deťom z detských domovov a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia na podujatí pod názvom 5D. Hlavným organizátorom bolo CVČ Domino. A naša spolupráca? Účinkovanie v programe a organizovanie zbierky hračiek, kníh, ... pre deti. Členovia ŽP, dievčatá a chlapci si povedali: "Nielen našim malým hosťom sa srdiečka rozjasali a otvorili, ale i nám sa dobre stalo na duši."  
 


 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS