DOMINO


Výchovný program CVČ Domino Nitra

 

Výchovný program

pre CVČ Domino - Nitra

 

názov – motto

Voľný čas predstavuje priestor, v ktorom deti a mládež budú odlišovať nutnosť od dobrovoľnosti, záujem a povinnosť, prácu a odpočinok, a to ako členovia kolektívu.

 

CVČ Domino - ako školské výchovno-vzdelávacie zariadenie vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí, mládeže a rodičov. Svoju záujmovú výchovno-vzdelávaciu, rekreačnú činnosť realizuje v priebehu celého kalendárneho roku, vrátane školských prázdnin.

Naše priority

  • Zameriavať výchovno-vzdelávaciu, pravidelnú záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže , rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase počas celého roka, vrátane prázdnin.

  • Podporovať úsek drogovej prevencie a kriminality mládeže formou schváleného dlhodobého projektu. Intenzívne naďalej spolupracovať s Mestskou políciou v Nitre a Krajskou políciou v Nitre.

  • Uspokojovať záujmy detí a ich rodičov MŚ a ZŠ o realizáciu výchovných prevenčných programov v oblasti dopravnej výchovy uskutočňovaním súťaží „Na bicykli bezpečne“, „Pozor svieti červená“..........

  • Vytvárať podmienky na kvalitnú prácu záujmových útvarov, klubov, krúžkov, súborov vychádzajúc z dopytu verejnosti . Byť ústretoví nielen talentovaným deťom ale aj tým, ktorí prejavia záujem v našich aktivitách.

  • Uskutočňovať pestrú prázdninovú činnosť prostredníctvom mestských detských táborov, sústredení, školení , odborných kurzov a jednorazových podujatí .

  • Realizovať naďalej jednorazové, cyklické podujatia k aktuálnym príležitostiam, participovať na podujatiach vyhlasovaných a organizovaných zriaďovateľom a uskutočňovať postupové súťaže v spolupráci s MV SR OU odbor školstva, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  • Aktívna spolupráca mladých ľudí v občianskom živote. Prostredníctvom „Žiackeho parlamentu“, čoraz viac mladých dobrovoľníkov zapájať do vlastných aktivít a podujatí mesta Nitry.

Záver

Filozofiou nášho zariadenia je smerovať výchovno-vzdelávaciu činnosť k príprave mladej generácie na život tak, aby bola schopná kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť životné problémy. Dávame šancu každému nášmu účastníkovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a tak mu umožniť zažiť úspech, ocenenie, pochvalu a povzbudenie k motivácii záujmov.


  
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS