DOMINO


"Vyber si správne" - preventívny program na prevenciu kriminality a drogových závislostí pre ZŠ mesta Nitry

Názov projektu: Preventívny program zameraný na prevenciu kriminality a drogových závislostí pre ZŠ  mesta Nitra „Vyber si správne“

Vyhodnotenie
      Problematika drogovej závislosti a expanzia drog na Slovensku spôsobuje značné problémy nielen medzi deťmi a mládežou, ale aj medzi dospelými. Vstupnými drogami pre deti a mládež je najčastejšie fajčenie tabakových výrobkov, pitie alkoholických nápojov, (neraz v kombinácii s liekmi), prípadne hazardné hry. Práve tieto spoločnosťou tolerované drogy sú začiatkom drogovej závislosti na „tvrdých“ drogách. Tieto drogy zaraďujeme medzi legálne drogy a nad ich konzumáciou sa dnes už ani nikto nepozastavuje a často sa stávajú súčasťou bežného života mnohých ľudí, či mládeže.
    S problematikou drog a závislosťou na nich sa čoraz častejšie stretávame už na základných školách.  A preto práve primárna prevencia drogových závislostí je najúčinnejšia na ZŠ a je zameraná na nenarušenú populáciu mladých ľudí ale predovšetkým detí, ktoré ešte nemali skúsenosti s drogami. Pri návrhu aktivít v našom preventívnom programe sme brali do úvahy, že cieľom primárnej prevencie nie je len brániť výskytu konkrétnych sociálno-patologických javov ale cieľom je aj predchádzať všetkým druhom sociálneho zlyhania – kriminalita ale aj  predčasné ukončenie školskej dochádzky.
     V roku 2017 sme začali  štvrtú etapu prevencie drogových závislostí a s ňou súvisiacou  kriminalitou a delikvenciou detí mesta Nitra. Išlo o preventívny program,  v ktorom participovalo KR PZ Nitra - oddelenie komunikácie a prevencie a Mestská polícia v Nitre.  
Preventívny program realizovaný pre 4. ročníky ZŠ na tému: Zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok - závislosť na tabakových cigaretách.
5. ročníky ZŠ na tému: Vstupné drogy - závislosť na alkohole. Išlo o informácie o drogách a ich vplyve, o tréning rozhodovania zameraného vstupné drogy, prácu na sebaúcte, v stanovovaní a dosahovaní cieľov.
6. ročníky ZŠ na tému: Nelátkové závislosti – závislosti na počítačoch a počítačových hrách, závislosti na internete, na mobilných telefónoch, závislosť na jedle, závislosti na kultoch a sektách, na nakupovaní, na práci …
1. - 9. ročníky ZŠ trestnoprávna zodpovednosť detí, kriminalita detí a mládeže, šikanovanie a ovplyvňovanie správania a názorov cieľovej skupiny detí. To znamená, že išlo o motiváciu alebo „navodenie“ ich zmeny spôsobu správania želaným smerom.  
  Uvedený preventívny program „Vyber si správne“ nie je jednorázovou aktivitou, ktorý má dlhodobý charakter a má za cieľ pomôcť deťom uvedomiť si vlastnú zodpovednosť za zdravé správanie a možnosť kladne vplývať na svoje okolie. Do preventívneho programu sa zapojili počas 4. etáp trvania projektu všetky  školy mesta Nitra v počte 6.247 detí. V tomto počte nie sú zahrnuté aktivity KR PZ v Nitre a Mst polície v Nitre.  
 Prevencia je predchádzanie drogovým závislostiam, je vždy výhodnejšia aj účinnejšia ako terapia drogových závislosti. Netreba preto čakať  na problémy, ktoré nastanú, treba im predchádzať. Bolo by teda dobré, keby sa učitelia zaujímali o problémy a starosti svojich žiakov. Je predsa ľahšie a jednoduchšie problémom predísť, ako ich potom riešiť. Tak je to aj s prevenciou drogových závislostí.
V oblasti voľného času odporúčame pre centrá voľného času nasledovné:
·         zabezpečiť pre deti bohatú ponuku záujmových aktivít, záujmových útvarov, klubov a rozvíjať ich záujmy,
·         ponuku mnohostranných aktivít zo strany centier voľného času diferencovať v závislosti od záujmov, veku, talentu a nadania,
·         skvalitňovať obsahové, organizačné, materiálne a personálne zabezpečenie podmienok na realizáciu záujmových aktivít  detí a mládeže,
·         rozširovať priestor pre vzájomnú prepojenosť školských a mimoškolských aktivít a aplikáciu výsledkov záujmovej činnosti na vyučovaní,
     
Vyhnúť sa možnosti drogovej závislosti, možno len tak, ak nedáme drogám príležitosť.“

 A to sa dá dosiahnuť účinnou prevenciou.
 Spracovala: Dr. Alena Mrázová, Centrum voľného času , Štefánikova tr. 63, Nitra

Protidrogová prevencia

  Centrum voľného času Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra

Klub primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality na Chrenovej, Topoľova 1, Nitra

  

Preventívny program pre ZŠ mesta Nitra pod názvom

Vyber si správne“

V súčasnej dobe sa realizuje mnoho projektov a programov prevencie sociálno-patologických javov, hlavne drogových závislostí, ktoré sú určené deťom a mládeži, kde sa kladie dôraz na primárnu prevenciu, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci s rodinou, školou a inými inštitúciami.

Primárnu prevenciu na školách realizuje koordinátor drogových závislostí (chýba funkcia školského psychológa), ktorý robí osvetovú a prednáškovú činnosť v spolupráci s odbornými inštitúciami. Ďalej zabezpečuje riadenie preventívnych aktivít na škole, utvára podmienky pre podporu zdravého životného štýlu, podmienky pre rozvoj voľnočasových aktivít detí a kontakt s rodičmi.

 Klub primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality na Chrenovej na Topoľovej 1 v Nitre pri CVČ Domino v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru- oddelením komunikácie a prevencie v Nitre, Mestskou políciou       v Nitre a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre Vám prináša koncepciu prevencie drogových závislostí na školách mesta Nitry, ktorá sa bude realizovať v troch základných rovinách.

 Prvá rovina bude venovaná systematickej a pravidelnej práci s koordinátormi drogových závislostí na školách. Pôjde o pracovné semináre, venované závislostiam, ku ktorým sa budú vyjadrovať odborníci a dané témy budú rozoberať z policajného pohľadu, medicínskeho pohľadu, pohľadu psychoterapeuta a právnického pohľadu. Tieto semináre bude zabezpečovať CVČ Domino – Dr. Mrázová a lektori v pravidelných štvrťročných intervaloch. /psychoterapeut – doc. Ľuba Pavelová, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre - mjr. Mgr. Renáta Čuháková, MUDr. Eduard Višňovský - lekár - psychiater pre liečbu alkoholizmu a iných toxikománií, právnická kancelária, advokát - JUDr. Jozef Gajdoš/.

Nakoľko učitelia by mali byť informovaní o užívaní alkoholu a drog a je dôležité, aby rozpoznali signály problémového správania vo všeobecnosti a osobitne pri užívaní drog.

 V druhej rovine pôjde o vyškolenie peer aktivistov, v rámci rovesníckeho programu pre deti ZŠ 7. ročníka. (10 – 12 žiakov z každej školy) – v rámci 3. mesačných kurzov, ktoré zabezpečí Klub primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality pri CVČ Domino – Dr. Mrázová. Skupina rovesníkov má najvýraznejší vplyv na pubescentov. Školám bude umožnené využívať tento program v stratégii, kedy budú rovesníci vysvetľovať, prečo oni neužívajú drogy. Programy budú zamerané na stretnutia a získavanie sociálnych spôsobilostí a zručností, využívajúce techniky hrania rolí s cieľom naučiť sa odolávať sociálnemu tlaku.

 Peer aktivisti budú ďalej pomáhať koordinátorom priamo v „teréne“, čiže v triedach i mimo nich a budú avizovať prípadné problémy s drogami na škole priamo koordinátorom.

 Cieľovou skupinou v tretej rovine, rovine primárnej prevencie drogových závislostí budú skupiny – triedy, ktoré zatiaľ neužívali alkohol a drogy, teda ročníky 1. – 4. ZŠ. Nakoľko primárna prevencia sa čiastočne týka ovplyvňovania správania a názorov cieľovej skupiny detí. To znamená, že pôjde o motiváciu alebo „navodenie“ ich zmeny spôsobu správania želaným smerom.

V tomto procese pôjde o aktívny prístup k deťom nielen zo strany špecialistov – preventistov, ale aj triednych učiteľov,učiteľov odborných predmetov (v rámci medzipredmetových vzťahov) a rodičov.

 Cieľovú skupinu primárnej a sekundárnej prevencie budú tvoriť žiaci s rizikom užívania alkoholu a drog - teda ročníky 5. – 9. ZŠ.

 Aktivity primárnej a sekundárnej prevencie budú zamerané na prerušenie, minimalizáciu alebo ochranu pred vplyvmi rizikových faktorov tak, aby sa redukovala pravdepodobnosť užívania drog.

 Preventívny program bude zameraný na tréning komunikácie a sociálnych zručností. Základným predpokladom odmietania nevhodných ponúk je zdravé sebavedomie a primeraná sebaúcta. Pôjde o nácvik sociálnych spôsobilostí a zručností, asertívne odmietnuť ponuku na konzumáciu návykových látok. Deti získajú základné informácie o verbálnej a neverbálnej komunikácii, precvičia si spôsoby odmietania drog, dozvedia sa o manipulácii a tlaku reklamy a schopnosti odolať reklame.

 Obsah preventívneho programu bude zameraný na „dotvorenie“ nedostatkov v morálnom vývine a sociálnychspôsobilostiach.

 Navrhovaná štruktúra, harmonogram a obsah preventívneho programu pod názvom

„Vyber si správne“:

1. ETAPA - školský rok 2013/2014 

1. - 4. ročníky ZŠ téma: Zdravý životný štýl

/Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino/

5. ročníky ZŠ téma: Zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok /závislosť na alkohole a fajčení/

/Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino/

6. ročníky ZŠ téma: Moderné závislosti a hodnota peňazí/gamblerstvo, internet, počítače, mobil.../

/Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino/

7. ročníky ZŠ Peer program – rovesnícky program v trvaní 3 mesiacov + priama práca aktivistov školách

/Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino/

8. a 9. ročníky ZŠ : výber témy podľa aktuálnosti a záujmu žiakov

/Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino/

2. ETAPA – školský rok 2014/2015

Preventívny program bude realizovaný pre

4. ročníky ZŠ na tému: Zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok - závislosť na tabakových cigaretách.

/Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino/

5. ročníky ZŠ na tému: Vstupné drogy - závislosť na alkohole. Pôjde o informácie o drogách a ich vplyve, o tréning rozhodovania zameraného vstupné drogy, prácu na sebaúcte, v stanovovaní a dosahovaní cieľov.

/Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino/

6. ročníky ZŠ na tému: Nelátkové závislosti – závislosti na počítačoch a počítačových hrách, závislosti na internete, na mobilných telefónoch, závislosť na jedle, závislosti na kultoch a sektách, na nakupovaní, na práci …

/Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino/

7. - 9. ročníky ZŠ trestnoprávna zodpovednosť detí, kriminalita detí a mládeže, šikanovanie....

/Lektorky: mjr. Mgr. Eva Čakajdová, kpt. Mgr. Iveta Matejová, kpt. Mgr. Oľga Miková - KR PZ Nitra/

Termíny dohodnú koordinátori drogových závislostí na jednotlivých školách s Dr. Mrázovou.

3. ETAPA – školský rok 2015/2016

Preventívny program bude pokračovať ďalej a ostatné ročníky ZŠ sa do programu zapoja nasledovne:

4. ročníky ZŠ na tému: Zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok - závislosť na tabakových cigaretách.

/Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino/

5. ročníky ZŠ na tému: Vstupné drogy - závislosť na alkohole. Pôjde o informácie o drogách a ich vplyve, o tréning rozhodovania zameraného vstupné drogy, prácu na sebaúcte, v stanovovaní a dosahovaní cieľov.

/Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino/

6. ročníky ZŠ na tému: Nelátkové závislosti – závislosti na počítačoch a počítačových hrách, závislosti na internete, na mobilných telefónoch, závislosť na jedle, závislosti na kultoch a sektách, na nakupovaní, na práci …

/Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino/

7. ročníky ZŠ Peer program – rovesnícky program v trvaní 3 mesiacov + priama práca aktivistov školách

/Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino/

5. - 9. ročníky ZŠ trestnoprávna zodpovednosť detí, kriminalita detí a mládeže, šikanovanie....

/Lektorky: mjr. Mgr. Eva Čakajdová, kpt. Mgr. Iveta Matejová, kpt. Mgr. Oľga Miková  - KR PZ Nitra/

Termíny dohodnú koordinátori drogových závislostí na jednotlivých školách s Dr. Mrázovou.

4. ETAPA – školský rok 2016/2017

Pokračovanie v preventívnom programe vzdelávania pre všetky vekové skupiny, rizikové skupiny i podskupiny tak, aby po 4 rokoch mali zabsolvované všetky témy preventívneho programu.

Ukončenie vzdelávania pre žiakov 8. ročníka (začali v školskom roku 2013/2014.

 Predkladaný preventívny program „Vyber si správne“ nie je jednorázovou aktivitou, ale ide o 4 – ročný cyklus, ktorý má dlhodobý charakter a má za cieľ pomôcť deťom uvedomiť si vlastnú zodpovednosť za zdravé správanie a možnosť kladne vplývať na svoje okolie.

  

Spracovala: Dr. Alena Mrázová CVČ Domino, Klub primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality

 

 

 

"STOP Počítačovej kriminalite“

 

...UTÓPIA...., povie si snáď každý čitateľ, ktorý si v tomto momente prečítal nadpis príspevku. Ak by mu zvedavosť nedala a pokračoval by v čítaní ďalej, dozvie sa, o čom sa to vlastne píše.

 

„STOP Počítačovej kriminalite“ je názov projektu, ktorý v roku 2013 realizovala Mestská polícia v Nitre na vybraných základných školách v meste, v spolupráci s Centrom voľného času Domino a s finančnou podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vo výške 2 000,-€.

Myšlienka uskutočniť projekt v oblasti počítačovej kriminality sa zrodila už v minulých rokoch, keď sa počas preventívnych besied so žiakmi základných škôl  na tému „Nástrahy internetu“ začali objavovať zo strany žiakov náznaky možného porušovania zákona prostredníctvom informačných technológií. Deti a mládež školského veku sú prístupom na sociálne siete, blogy, chaty a iné „príťažlivé“ internetové stránky vo zvýšenej miere vystavené situáciám, v ktorých sa môžu stať potenciálnymi páchateľmi, či obeťami porušovania zákonov na úrovni počítačovej kriminality. V priebehu niekoľkých posledných rokov sa u školopovinnej mládeže aj v našom meste objavilo niekoľko incidentov súvisiacich s kyberšikanovaním, obťažovaním, verbálnymi útokmi, nelegálnym získavaním osobných údajov, či  vytváraním falošnej identity na sociálnych sieťach. Práve z tohto dôvodu sa realizácia projektu, zameraného na prevenciu sociálne patologických javov a kriminality cez internet, stala u starších detí a mládeže nevyhnutnou.

 

Cieľovou skupinu projektu boli žiaci V. až  VII. ročníka základných škôl vo veku 10-13 rokov. Do projektu  sa aktívne zapojilo 439 žiakov vybraných základných škôl, ktorí sa počas dvoch vyučovacích hodín zúčastnili aktivít zameraných na poskytnutie základných informácií z oblasti počítačovej kriminality, doplnené o príklady z praxe. Oboznámili sa so zásadami preventívnych oparení z hľadiska viktimácie trestných činov realizovaných cez internet, ako aj s dôsledkami porušovania zákona na internete ako verejného priestoru alebo použitia mobilných telefónov z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti.

 

Ďalšími pojmami súvisiacimi s oblasťou internetovej kriminality, o ktorých si žiaci počas aktivít mohli rozšíriť svoje vedomosti boli: netiketa, kyberšikanovanie, kybergrooming, kyberstolking, phishing, pharming a sociálne inžinierstvo. Projekt bol so žiakmi realizovaný formou interaktívneho dialógu, skupinových a individuálnych aktivít, rozoberaním reálnych príkladov z praxe a vzájomným zdieľaním si svojich osobných skúseností s nástrahami internetu. Za účelom upevnenia si získaných informácií ako aj ich šírenia ľuďom v ich blízkom okolí, boli žiakom rozdistribuované edukačné letáčiky a motivačné predmety v podobe stojanu na mobilný telefón, písacích potrieb, štetec na čistenie klávesnice počítača, či reflexných predmetov s názvom projektu.

 

Hlavným cieľom realizovaného projektu bolo dosiahnuť zníženie miery prejavov počítačovej kriminality u školskej mládeže a to prostredníctvom čiastkových cieľov. Tie sa zameriavali na zvýšenie informovanosti o problematike počítačovej kriminality, zvýšenie miery kvality sociálnych vzťahov počas konverzácie žiakov medzi sebou na internete, zvýšenie vzájomnej spolupráce medzi deťmi a dospelými pri riešení situácií súvisiacich s porušovaním zákona na internete, ako aj zvýšenie miery právneho vedomia v danej problematike a zodpovednosti za svoje činy v súlade s platnou legislatívou.

 

Pre dosahovanie pozitívnych výsledkov v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti je dôležité nielen poskytovanie informácií o riešenej problematike, získavanie a upevňovanie sociálnych zručností, ale aj vplývanie na názory, postoje a ich prípadné prehodnocovanie u členov cieľovej skupiny. Svoj postoj k problematike počítačovej kriminality mohli na záver realizovaných aktivít prejaviť všetci žiaci a to podpisom na plagát s názvom „Nie som PC kriminal pozitívny a ty?“, ktorý zostal visieť v triedach. Išlo o symbolický akt, ktorým sa žiaci

sami sebe, ako aj našej spoločnosti, zaviazali k prísľubu a jednoznačnému postoju „Nebudem vedome porušovať zákon na internete“.

 

Vždy treba začať od seba, ak chceme niečo zmeniť k lepšiemu. Na ceste k vytúženému cieľu nám môže pomôcť hlavne viera, že náš postoj k veci je správny a presvedčenie, že svojim konaním vedome nikomu neubližujeme a pomáhame zachovávať štipku obyčajnej ľudskej slušnosti aj pre ďalšie generácie. 

 

Bližšie informácie o projekte, informácie o problematike počítačovej kriminality ako aj rady ako sa nestať obeťou nástrah internetu, nájdete na stránke mestskej polície www.mspnitra.sk v sekcii Prevencia – Podporené projekty.

 Logo projektu:

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peer program

 Centrum voľného času Domino

Klub primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality na Chrenovej v Nitre

Vám ponúka možnosť realizácie peer programov pre vybratú skupinu detí z Vašej školy

Peer program-rovesnícky program

3 mesačný kurz so stretnutiami lx týždenne

Program Peer aktivistov je určený deťom ZŠ a mladým ľuďom SŠ, ktorí ešte nemajú osobnú skúsenosť s užívaním drog a majú k nim negatívny postoj. Peer aktivisti pôsobia svojím životom a správaním ako rovesnícky vzor pre svojich kamarátov a budú pomáhať koordinátorom prevencie drogových závislostí na Vašej škole.

Cieľom programu je prostredníctvom hier naučiť deti:

*vedieť povedať NIE

*motivovať k zdravému spôsobu života odmietaniu návykových látok

*vcítiť sa do prežívania iných

*spôsoby riešenia záťažových situácií a konfliktov

*vyjadrovať svoje pocity

*vedieť si utvoriť vlastný názor

*rozhodnúť sa pre a proti

*odolať skupine

*odhaliť reklamné triky

*rozlíšiť pravých priateľov od nepravých

*vedieť aktívne využívať voľný čas a rozhodovať o ňom


V prípade záujmu nás kontaktujte v CVČ Domino na Chrenovej, Topoľova 1, /vedľa bytového družstva/. Informácie na tel.č. 0903/428818 - Dr. Alena Mrázová   
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS